โรงเรียนบ้านวังยวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 8 31 2 7 2 33
ร้อยละ 9.64 % 37.35 % 2.41 % 8.43 % 2.41 % 39.76 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 21 31 14 21 14 118
ร้อยละ 9.59 % 14.16 % 6.39 % 9.59 % 6.39 % 53.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 4 2 1 2 39
ร้อยละ 2.04 % 8.16 % 4.08 % 2.04 % 4.08 % 79.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 351 คน
จำนวน(คน) 30 66 18 29 18 190
ร้อยละ 8.55 % 18.80 % 5.13 % 8.26 % 5.13 % 54.13 %

302 : 29 , 62 , 16 , 28 , 16 , 151...9.60 , 20.53 , 5.30 , 9.27 , 5.30 , 50.00 = 151 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 161 คน คิดเป็นร้อยละ 45.87%

Powered By www.thaieducation.net