โรงเรียนบ้านวังยวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 7 31 2 7 2 30
ร้อยละ 8.86 % 39.24 % 2.53 % 8.86 % 2.53 % 37.97 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 21 31 14 21 14 119
ร้อยละ 9.55 % 14.09 % 6.36 % 9.55 % 6.36 % 54.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 1 4 2 1 2 50
ร้อยละ 1.67 % 6.67 % 3.33 % 1.67 % 3.33 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 359 คน
จำนวน(คน) 29 66 18 29 18 199
ร้อยละ 8.08 % 18.38 % 5.01 % 8.08 % 5.01 % 55.43 %

299 : 28 , 62 , 16 , 28 , 16 , 149...9.36 , 20.74 , 5.35 , 9.36 , 5.35 , 49.83 = 150 : 50.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 359 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 160 คน คิดเป็นร้อยละ 44.57%

Powered By www.thaieducation.net