โรงเรียนบ้านน้ำพุ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 37
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 2 3 7 11 0 80
ร้อยละ 1.94 % 2.91 % 6.80 % 10.68 % 0.00 % 77.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 34
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 4 5 15 11 0 151
ร้อยละ 2.15 % 2.69 % 8.06 % 5.91 % 0.00 % 81.18 %

142 : 3 , 4 , 7 , 11 , 0 , 117...2.11 , 2.82 , 4.93 , 7.75 , 0.00 , 82.39 = 25 : 17.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82%

Powered By www.thaieducation.net