โรงเรียนบ้านน้ำพุ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 40
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 7 5 10 1 0 86
ร้อยละ 6.42 % 4.59 % 9.17 % 0.92 % 0.00 % 78.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 41
ร้อยละ 5.66 % 1.89 % 15.09 % 0.00 % 0.00 % 77.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 11 7 18 1 0 167
ร้อยละ 5.39 % 3.43 % 8.82 % 0.49 % 0.00 % 81.86 %

151 : 8 , 6 , 10 , 1 , 0 , 126...5.30 , 3.97 , 6.62 , 0.66 , 0.00 , 83.44 = 25 : 16.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.14%

Powered By www.thaieducation.net