โรงเรียนบ้านน้ำพุ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 16 0 0 1 0 24
ร้อยละ 39.02 % 0.00 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 58.54 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 13 7 8 2 0 80
ร้อยละ 11.82 % 6.36 % 7.27 % 1.82 % 0.00 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 46
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 12.73 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 31 7 15 3 0 150
ร้อยละ 15.05 % 3.40 % 7.28 % 1.46 % 0.00 % 72.82 %

151 : 29 , 7 , 8 , 3 , 0 , 104...19.21 , 4.64 , 5.30 , 1.99 , 0.00 , 68.87 = 47 : 31.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 27.18%

Powered By www.thaieducation.net