โรงเรียนบ้านน้ำพุ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 2 0 2 6 39
ร้อยละ 5.77 % 3.85 % 0.00 % 3.85 % 11.54 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 0 3 11 1 6 80
ร้อยละ 0.00 % 2.97 % 10.89 % 0.99 % 5.94 % 79.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 2 3 2 3 31
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 6.98 % 4.65 % 6.98 % 72.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 5 7 14 5 15 150
ร้อยละ 2.55 % 3.57 % 7.14 % 2.55 % 7.65 % 76.53 %

153 : 3 , 5 , 11 , 3 , 12 , 119...1.96 , 3.27 , 7.19 , 1.96 , 7.84 , 77.78 = 34 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.47%

Powered By www.thaieducation.net