โรงเรียนบ้านน้ำพุ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 2 2 2 0 43
ร้อยละ 5.77 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 82.69 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 4 13 5 6 68
ร้อยละ 4.95 % 3.96 % 12.87 % 4.95 % 5.94 % 67.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 4 3 7 2 1 26
ร้อยละ 9.30 % 6.98 % 16.28 % 4.65 % 2.33 % 60.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 12 9 22 9 7 137
ร้อยละ 6.12 % 4.59 % 11.22 % 4.59 % 3.57 % 69.90 %

153 : 8 , 6 , 15 , 7 , 6 , 111...5.23 , 3.92 , 9.80 , 4.58 , 3.92 , 72.55 = 42 : 27.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10%

Powered By www.thaieducation.net