โรงเรียนบ้านน้ำพุ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 20 0 3 0 0 32
ร้อยละ 36.36 % 0.00 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 58.18 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 62 0 5 0 0 45
ร้อยละ 55.36 % 0.00 % 4.46 % 0.00 % 0.00 % 40.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 24 0 3 0 0 23
ร้อยละ 48.00 % 0.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 46.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 106 0 11 0 0 100
ร้อยละ 48.85 % 0.00 % 5.07 % 0.00 % 0.00 % 46.08 %

167 : 82 , 0 , 8 , 0 , 0 , 77...49.10 , 0.00 , 4.79 , 0.00 , 0.00 , 46.11 = 90 : 53.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 53.92%

Powered By www.thaieducation.net