โรงเรียนบ้านน้ำพุ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 22 0 3 0 0 30
ร้อยละ 40.00 % 0.00 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 63 0 7 0 0 42
ร้อยละ 56.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 37.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 27 0 4 0 0 19
ร้อยละ 54.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 38.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 112 0 14 0 0 91
ร้อยละ 51.61 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 41.94 %

167 : 85 , 0 , 10 , 0 , 0 , 72...50.90 , 0.00 , 5.99 , 0.00 , 0.00 , 43.11 = 95 : 56.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06%

Powered By www.thaieducation.net