โรงเรียนบ้านจำปา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 9
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 94
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 94.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 2 2 6 2 0 103
ร้อยละ 1.74 % 1.74 % 5.22 % 1.74 % 0.00 % 89.57 %

115 : 2 , 2 , 6 , 2 , 0 , 103...1.74 , 1.74 , 5.22 , 1.74 , 0.00 , 89.57 = 12 : 10.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.43%

Powered By www.thaieducation.net