โรงเรียนมหาราช ๓ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 95.35 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 3 13 1 2 0 125
ร้อยละ 2.08 % 9.03 % 0.69 % 1.39 % 0.00 % 86.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 3 13 3 2 0 166
ร้อยละ 1.60 % 6.95 % 1.60 % 1.07 % 0.00 % 88.77 %

187 : 3 , 13 , 3 , 2 , 0 , 166...1.60 , 6.95 , 1.60 , 1.07 , 0.00 , 88.77 = 21 : 11.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.23%

Powered By www.thaieducation.net