โรงเรียนมหาราช ๓ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 5 4 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.36 % 9.09 % 0.00 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 0 0 8 79 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.82 % 47.59 % 0.00 % 47.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 0 0 13 83 0 114
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.19 % 39.52 % 0.00 % 54.29 %

210 : 0 , 0 , 13 , 83 , 0 , 114...0.00 , 0.00 , 6.19 , 39.52 , 0.00 , 54.29 = 96 : 45.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71%

Powered By www.thaieducation.net