โรงเรียนมหาราช ๓ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 5 6 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.36 % 13.64 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 0 0 11 80 0 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.63 % 48.19 % 0.00 % 45.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 0 0 16 86 0 108
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.62 % 40.95 % 0.00 % 51.43 %

210 : 0 , 0 , 16 , 86 , 0 , 108...0.00 , 0.00 , 7.62 , 40.95 , 0.00 , 51.43 = 102 : 48.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57%

Powered By www.thaieducation.net