โรงเรียนวัดเขากลาย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 6 4 0 0 0 16
ร้อยละ 23.08 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 18 7 0 0 0 78
ร้อยละ 17.48 % 6.80 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 24 11 0 0 0 94
ร้อยละ 18.60 % 8.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.87 %

129 : 24 , 11 , 0 , 0 , 0 , 94...18.60 , 8.53 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 72.87 = 35 : 27.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.13%

Powered By www.thaieducation.net