โรงเรียนวัดเขากลาย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 2 3 0 22
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 6.90 % 10.34 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 2 0 6 0 92
ร้อยละ 1.96 % 1.96 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 90.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 4 2 2 9 0 114
ร้อยละ 3.05 % 1.53 % 1.53 % 6.87 % 0.00 % 87.02 %

131 : 4 , 2 , 2 , 9 , 0 , 114...3.05 , 1.53 , 1.53 , 6.87 , 0.00 , 87.02 = 17 : 12.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.98%

Powered By www.thaieducation.net