โรงเรียนวัดเขากลาย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 3 0 3 0 18
ร้อยละ 7.69 % 11.54 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 2 2 0 6 0 94
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 0.00 % 5.77 % 0.00 % 90.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 4 5 0 9 0 112
ร้อยละ 3.08 % 3.85 % 0.00 % 6.92 % 0.00 % 86.15 %

130 : 4 , 5 , 0 , 9 , 0 , 112...3.08 , 3.85 , 0.00 , 6.92 , 0.00 , 86.15 = 18 : 13.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85%

Powered By www.thaieducation.net