โรงเรียนวัดเขากลาย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 11 2 1 6 0 8
ร้อยละ 39.29 % 7.14 % 3.57 % 21.43 % 0.00 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 10 6 11 2 0 74
ร้อยละ 9.71 % 5.83 % 10.68 % 1.94 % 0.00 % 71.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 21 8 12 8 0 82
ร้อยละ 16.03 % 6.11 % 9.16 % 6.11 % 0.00 % 62.60 %

131 : 21 , 8 , 12 , 8 , 0 , 82...16.03 , 6.11 , 9.16 , 6.11 , 0.00 , 62.60 = 49 : 37.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40%

Powered By www.thaieducation.net