โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
253
จำนวน(คน) 21 9 37 30 26 130
ร้อยละ 8.30 % 3.56 % 14.62 % 11.86 % 10.28 % 51.38 %
ระดับประถมศึกษา
782
จำนวน(คน) 23 14 129 37 71 508
ร้อยละ 2.94 % 1.79 % 16.50 % 4.73 % 9.08 % 64.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1035 คน
จำนวน(คน) 44 23 166 67 97 638
ร้อยละ 4.25 % 2.22 % 16.04 % 6.47 % 9.37 % 61.64 %

1035 : 44 , 23 , 166 , 67 , 97 , 638...4.25 , 2.22 , 16.04 , 6.47 , 9.37 , 61.64 = 397 : 38.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1035 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 397 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36%

Powered By www.thaieducation.net