โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
253
จำนวน(คน) 16 8 37 24 26 142
ร้อยละ 6.32 % 3.16 % 14.62 % 9.49 % 10.28 % 56.13 %
ระดับประถมศึกษา
785
จำนวน(คน) 31 15 130 46 78 485
ร้อยละ 3.95 % 1.91 % 16.56 % 5.86 % 9.94 % 61.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1038 คน
จำนวน(คน) 47 23 167 70 104 627
ร้อยละ 4.53 % 2.22 % 16.09 % 6.74 % 10.02 % 60.40 %

1038 : 47 , 23 , 167 , 70 , 104 , 627...4.53 , 2.22 , 16.09 , 6.74 , 10.02 , 60.40 = 411 : 39.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1038 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 411 คน คิดเป็นร้อยละ 39.60%

Powered By www.thaieducation.net