โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
253
จำนวน(คน) 12 4 31 16 22 168
ร้อยละ 4.74 % 1.58 % 12.25 % 6.32 % 8.70 % 66.40 %
ระดับประถมศึกษา
785
จำนวน(คน) 30 18 132 48 85 472
ร้อยละ 3.82 % 2.29 % 16.82 % 6.11 % 10.83 % 60.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1038 คน
จำนวน(คน) 42 22 163 64 107 640
ร้อยละ 4.05 % 2.12 % 15.70 % 6.17 % 10.31 % 61.66 %

1038 : 42 , 22 , 163 , 64 , 107 , 640...4.05 , 2.12 , 15.70 , 6.17 , 10.31 , 61.66 = 398 : 38.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1038 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 398 คน คิดเป็นร้อยละ 38.34%

Powered By www.thaieducation.net