โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
252
จำนวน(คน) 19 12 30 31 30 130
ร้อยละ 7.54 % 4.76 % 11.90 % 12.30 % 11.90 % 51.59 %
ระดับประถมศึกษา
790
จำนวน(คน) 25 22 161 47 92 443
ร้อยละ 3.16 % 2.78 % 20.38 % 5.95 % 11.65 % 56.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1042 คน
จำนวน(คน) 44 34 191 78 122 573
ร้อยละ 4.22 % 3.26 % 18.33 % 7.49 % 11.71 % 54.99 %

1042 : 44 , 34 , 191 , 78 , 122 , 573...4.22 , 3.26 , 18.33 , 7.49 , 11.71 , 54.99 = 469 : 45.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1042 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 469 คน คิดเป็นร้อยละ 45.01%

Powered By www.thaieducation.net