โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
268
จำนวน(คน) 0 1 6 3 6 252
ร้อยละ 0.00 % 0.37 % 2.24 % 1.12 % 2.24 % 94.03 %
ระดับประถมศึกษา
692
จำนวน(คน) 63 28 138 96 93 274
ร้อยละ 9.10 % 4.05 % 19.94 % 13.87 % 13.44 % 39.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 960 คน
จำนวน(คน) 63 29 144 99 99 526
ร้อยละ 6.56 % 3.02 % 15.00 % 10.31 % 10.31 % 54.79 %

960 : 63 , 29 , 144 , 99 , 99 , 526...6.56 , 3.02 , 15.00 , 10.31 , 10.31 , 54.79 = 434 : 45.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 960 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 434 คน คิดเป็นร้อยละ 45.21%

Powered By www.thaieducation.net