โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
268
จำนวน(คน) 0 3 7 3 8 247
ร้อยละ 0.00 % 1.12 % 2.61 % 1.12 % 2.99 % 92.16 %
ระดับประถมศึกษา
697
จำนวน(คน) 68 34 156 97 104 238
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 22.38 % 13.92 % 14.92 % 34.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 965 คน
จำนวน(คน) 68 37 163 100 112 485
ร้อยละ 7.05 % 3.83 % 16.89 % 10.36 % 11.61 % 50.26 %

965 : 68 , 37 , 163 , 100 , 112 , 485...7.05 , 3.83 , 16.89 , 10.36 , 11.61 , 50.26 = 480 : 49.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 965 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 480 คน คิดเป็นร้อยละ 49.74%

Powered By www.thaieducation.net