โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
264
จำนวน(คน) 12 8 10 20 13 201
ร้อยละ 4.55 % 3.03 % 3.79 % 7.58 % 4.92 % 76.14 %
ระดับประถมศึกษา
704
จำนวน(คน) 30 35 137 67 102 333
ร้อยละ 4.26 % 4.97 % 19.46 % 9.52 % 14.49 % 47.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 968 คน
จำนวน(คน) 42 43 147 87 115 534
ร้อยละ 4.34 % 4.44 % 15.19 % 8.99 % 11.88 % 55.17 %

968 : 42 , 43 , 147 , 87 , 115 , 534...4.34 , 4.44 , 15.19 , 8.99 , 11.88 , 55.17 = 434 : 44.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 968 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 434 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83%

Powered By www.thaieducation.net