โรงเรียนบ้านหนองหว้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
264
จำนวน(คน) 12 8 10 20 13 201
ร้อยละ 4.55 % 3.03 % 3.79 % 7.58 % 4.92 % 76.14 %
ระดับประถมศึกษา
704
จำนวน(คน) 51 35 157 86 110 265
ร้อยละ 7.24 % 4.97 % 22.30 % 12.22 % 15.63 % 37.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 968 คน
จำนวน(คน) 63 43 167 106 123 466
ร้อยละ 6.51 % 4.44 % 17.25 % 10.95 % 12.71 % 48.14 %

968 : 63 , 43 , 167 , 106 , 123 , 466...6.51 , 4.44 , 17.25 , 10.95 , 12.71 , 48.14 = 502 : 51.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 968 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 502 คน คิดเป็นร้อยละ 51.86%

Powered By www.thaieducation.net