โรงเรียนวัดวังหีบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 18
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 12 6 2 4 2 52
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 2.56 % 5.13 % 2.56 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 6 1 3 1 1 37
ร้อยละ 12.24 % 2.04 % 6.12 % 2.04 % 2.04 % 75.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 20 7 6 5 3 107
ร้อยละ 13.51 % 4.73 % 4.05 % 3.38 % 2.03 % 72.30 %

99 : 14 , 6 , 3 , 4 , 2 , 70...14.14 , 6.06 , 3.03 , 4.04 , 2.02 , 70.71 = 29 : 29.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70%

Powered By www.thaieducation.net