โรงเรียนวัดวังหีบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 3 1 1 0 17
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 12 6 3 4 2 43
ร้อยละ 17.14 % 8.57 % 4.29 % 5.71 % 2.86 % 61.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 6 1 3 1 1 37
ร้อยละ 12.24 % 2.04 % 6.12 % 2.04 % 2.04 % 75.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 20 10 7 6 3 97
ร้อยละ 13.99 % 6.99 % 4.90 % 4.20 % 2.10 % 67.83 %

94 : 14 , 9 , 4 , 5 , 2 , 60...14.89 , 9.57 , 4.26 , 5.32 , 2.13 , 63.83 = 34 : 36.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17%

Powered By www.thaieducation.net