โรงเรียนวัดวังหีบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 3 1 1 0 17
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 10 2 4 8 11 35
ร้อยละ 14.29 % 2.86 % 5.71 % 11.43 % 15.71 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 4 2 6 1 6 30
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 12.24 % 2.04 % 12.24 % 61.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 16 7 11 10 17 82
ร้อยละ 11.19 % 4.90 % 7.69 % 6.99 % 11.89 % 57.34 %

94 : 12 , 5 , 5 , 9 , 11 , 52...12.77 , 5.32 , 5.32 , 9.57 , 11.70 , 55.32 = 42 : 44.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 42.66%

Powered By www.thaieducation.net