โรงเรียนวัดวังหีบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 58
ร้อยละ 0.00 % 1.52 % 10.61 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 47
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 128
ร้อยละ 1.43 % 0.71 % 6.43 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %

89 : 0 , 1 , 7 , 0 , 0 , 81...0.00 , 1.12 , 7.87 , 0.00 , 0.00 , 91.01 = 8 : 8.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57%

Powered By www.thaieducation.net