โรงเรียนวัดวังหีบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 72
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.00 % 2.00 % 0.00 % 96.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 143
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.04 % 0.68 % 0.00 % 97.28 %

97 : 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 95...0.00 , 0.00 , 2.06 , 0.00 , 0.00 , 97.94 = 2 : 2.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.72%

Powered By www.thaieducation.net