โรงเรียนบ้านหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 9 3 6 7 3 39
ร้อยละ 13.43 % 4.48 % 8.96 % 10.45 % 4.48 % 58.21 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 11 2 21 0 0 128
ร้อยละ 6.79 % 1.23 % 12.96 % 0.00 % 0.00 % 79.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 20 5 27 7 3 167
ร้อยละ 8.73 % 2.18 % 11.79 % 3.06 % 1.31 % 72.93 %

229 : 20 , 5 , 27 , 7 , 3 , 167...8.73 , 2.18 , 11.79 , 3.06 , 1.31 , 72.93 = 62 : 27.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 27.07%

Powered By www.thaieducation.net