โรงเรียนบ้านหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 10 3 6 7 3 39
ร้อยละ 14.71 % 4.41 % 8.82 % 10.29 % 4.41 % 57.35 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 19 11 22 11 2 94
ร้อยละ 11.95 % 6.92 % 13.84 % 6.92 % 1.26 % 59.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 29 14 28 18 5 133
ร้อยละ 12.78 % 6.17 % 12.33 % 7.93 % 2.20 % 58.59 %

227 : 29 , 14 , 28 , 18 , 5 , 133...12.78 , 6.17 , 12.33 , 7.93 , 2.20 , 58.59 = 94 : 41.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 41.41%

Powered By www.thaieducation.net