โรงเรียนบ้านหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 6 7 8 3 1 42
ร้อยละ 8.96 % 10.45 % 11.94 % 4.48 % 1.49 % 62.69 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 23 3 11 2 10 115
ร้อยละ 14.02 % 1.83 % 6.71 % 1.22 % 6.10 % 70.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 29 10 19 5 11 157
ร้อยละ 12.55 % 4.33 % 8.23 % 2.16 % 4.76 % 67.97 %

231 : 29 , 10 , 19 , 5 , 11 , 157...12.55 , 4.33 , 8.23 , 2.16 , 4.76 , 67.97 = 74 : 32.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 32.03%

Powered By www.thaieducation.net