โรงเรียนบ้านหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 8 5 8 4 1 41
ร้อยละ 11.94 % 7.46 % 11.94 % 5.97 % 1.49 % 61.19 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 24 7 9 4 10 110
ร้อยละ 14.63 % 4.27 % 5.49 % 2.44 % 6.10 % 67.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 32 12 17 8 11 151
ร้อยละ 13.85 % 5.19 % 7.36 % 3.46 % 4.76 % 65.37 %

231 : 32 , 12 , 17 , 8 , 11 , 151...13.85 , 5.19 , 7.36 , 3.46 , 4.76 , 65.37 = 80 : 34.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 34.63%

Powered By www.thaieducation.net