โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 7 0 1 0 0 48
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 34 0 33 0 0 135
ร้อยละ 16.83 % 0.00 % 16.34 % 0.00 % 0.00 % 66.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 41 0 34 0 0 183
ร้อยละ 15.89 % 0.00 % 13.18 % 0.00 % 0.00 % 70.93 %

258 : 41 , 0 , 34 , 0 , 0 , 183...15.89 , 0.00 , 13.18 , 0.00 , 0.00 , 70.93 = 75 : 29.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 29.07%

Powered By www.thaieducation.net