โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 2 2 2 2 1 54
ร้อยละ 3.17 % 3.17 % 3.17 % 3.17 % 1.59 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 9 9 4 4 1 173
ร้อยละ 4.50 % 4.50 % 2.00 % 2.00 % 0.50 % 86.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 11 11 6 6 2 227
ร้อยละ 4.18 % 4.18 % 2.28 % 2.28 % 0.76 % 86.31 %

263 : 11 , 11 , 6 , 6 , 2 , 227...4.18 , 4.18 , 2.28 , 2.28 , 0.76 , 86.31 = 36 : 13.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.69%

Powered By www.thaieducation.net