โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 8 9 8 9 9 15
ร้อยละ 13.79 % 15.52 % 13.79 % 15.52 % 15.52 % 25.86 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 8 10 8 10 10 174
ร้อยละ 3.64 % 4.55 % 3.64 % 4.55 % 4.55 % 79.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 16 19 16 19 19 189
ร้อยละ 5.76 % 6.83 % 5.76 % 6.83 % 6.83 % 67.99 %

278 : 16 , 19 , 16 , 19 , 19 , 189...5.76 , 6.83 , 5.76 , 6.83 , 6.83 , 67.99 = 89 : 32.01
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 32.01%

Powered By www.thaieducation.net