โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 5 3 8 3 3 38
ร้อยละ 8.33 % 5.00 % 13.33 % 5.00 % 5.00 % 63.33 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 11 15 10 10 13 161
ร้อยละ 5.00 % 6.82 % 4.55 % 4.55 % 5.91 % 73.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 16 18 18 13 16 199
ร้อยละ 5.71 % 6.43 % 6.43 % 4.64 % 5.71 % 71.07 %

280 : 16 , 18 , 18 , 13 , 16 , 199...5.71 , 6.43 , 6.43 , 4.64 , 5.71 , 71.07 = 81 : 28.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 28.93%

Powered By www.thaieducation.net