โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 16 0 0 0 0 44
ร้อยละ 26.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 37 0 0 0 0 182
ร้อยละ 16.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 53 0 0 0 0 226
ร้อยละ 19.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.00 %

279 : 53 , 0 , 0 , 0 , 0 , 226...19.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 81.00 = 53 : 19.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00%

Powered By www.thaieducation.net