โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 16 0 0 0 0 44
ร้อยละ 26.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 35 0 0 0 0 184
ร้อยละ 15.98 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 51 0 0 0 0 228
ร้อยละ 18.28 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.72 %

279 : 51 , 0 , 0 , 0 , 0 , 228...18.28 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 81.72 = 51 : 18.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28%

Powered By www.thaieducation.net