โรงเรียนบ้านหนองท่อม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 10 5 0 1 34
ร้อยละ 0.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 % 2.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 1 8 20 0 0 109
ร้อยละ 0.72 % 5.80 % 14.49 % 0.00 % 0.00 % 78.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 1 18 25 0 1 143
ร้อยละ 0.53 % 9.57 % 13.30 % 0.00 % 0.53 % 76.06 %

188 : 1 , 18 , 25 , 0 , 1 , 143...0.53 , 9.57 , 13.30 , 0.00 , 0.53 , 76.06 = 45 : 23.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 23.94%

Powered By www.thaieducation.net