โรงเรียนบ้านหนองท่อม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 8 7 0 2 30
ร้อยละ 0.00 % 17.02 % 14.89 % 0.00 % 4.26 % 63.83 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 2 7 17 1 2 110
ร้อยละ 1.44 % 5.04 % 12.23 % 0.72 % 1.44 % 79.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 2 15 24 1 4 140
ร้อยละ 1.08 % 8.06 % 12.90 % 0.54 % 2.15 % 75.27 %

186 : 2 , 15 , 24 , 1 , 4 , 140...1.08 , 8.06 , 12.90 , 0.54 , 2.15 , 75.27 = 46 : 24.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.73%

Powered By www.thaieducation.net