โรงเรียนบ้านหนองท่อม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 10 4 0 0 39
ร้อยละ 3.64 % 18.18 % 7.27 % 0.00 % 0.00 % 70.91 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 3 5 15 0 0 109
ร้อยละ 2.27 % 3.79 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 82.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 5 15 19 0 0 148
ร้อยละ 2.67 % 8.02 % 10.16 % 0.00 % 0.00 % 79.14 %

187 : 5 , 15 , 19 , 0 , 0 , 148...2.67 , 8.02 , 10.16 , 0.00 , 0.00 , 79.14 = 39 : 20.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86%

Powered By www.thaieducation.net