โรงเรียนบ้านหนองท่อม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 3 4 3 1 1 43
ร้อยละ 5.45 % 7.27 % 5.45 % 1.82 % 1.82 % 78.18 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 2 4 15 0 0 111
ร้อยละ 1.52 % 3.03 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 5 8 18 1 1 154
ร้อยละ 2.67 % 4.28 % 9.63 % 0.53 % 0.53 % 82.35 %

187 : 5 , 8 , 18 , 1 , 1 , 154...2.67 , 4.28 , 9.63 , 0.53 , 0.53 , 82.35 = 33 : 17.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65%

Powered By www.thaieducation.net