โรงเรียนบ้านนาพรุ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 22
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 3 2 4 4 5 25
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 9.30 % 9.30 % 11.63 % 58.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 4 3 5 5 6 47
ร้อยละ 5.71 % 4.29 % 7.14 % 7.14 % 8.57 % 67.14 %

70 : 4 , 3 , 5 , 5 , 6 , 47...5.71 , 4.29 , 7.14 , 7.14 , 8.57 , 67.14 = 23 : 32.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86%

Powered By www.thaieducation.net