โรงเรียนวัดเขาโร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 1 0 7 1 7 36
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 13.46 % 1.92 % 13.46 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 6 11 20 11 20 102
ร้อยละ 3.53 % 6.47 % 11.76 % 6.47 % 11.76 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 6 1 5 6 6 25
ร้อยละ 12.24 % 2.04 % 10.20 % 12.24 % 12.24 % 51.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 13 12 32 18 33 163
ร้อยละ 4.80 % 4.43 % 11.81 % 6.64 % 12.18 % 60.15 %

222 : 7 , 11 , 27 , 12 , 27 , 138...3.15 , 4.95 , 12.16 , 5.41 , 12.16 , 62.16 = 84 : 37.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 39.85%

Powered By www.thaieducation.net