โรงเรียนวัดเขาโร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.28 % 0.00 % 0.00 % 78.72 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 5 11 21 0 0 130
ร้อยละ 2.99 % 6.59 % 12.57 % 0.00 % 0.00 % 77.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 4 1 10 0 0 35
ร้อยละ 8.00 % 2.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 9 12 41 0 0 202
ร้อยละ 3.41 % 4.55 % 15.53 % 0.00 % 0.00 % 76.52 %

214 : 5 , 11 , 31 , 0 , 0 , 167...2.34 , 5.14 , 14.49 , 0.00 , 0.00 , 78.04 = 47 : 21.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 23.48%

Powered By www.thaieducation.net