โรงเรียนวัดเขาโร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 38
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 77.55 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 9 10 20 0 0 128
ร้อยละ 5.39 % 5.99 % 11.98 % 0.00 % 0.00 % 76.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 1 10 0 0 33
ร้อยละ 6.38 % 2.13 % 21.28 % 0.00 % 0.00 % 70.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 15 12 37 0 0 199
ร้อยละ 5.70 % 4.56 % 14.07 % 0.00 % 0.00 % 75.67 %

216 : 12 , 11 , 27 , 0 , 0 , 166...5.56 , 5.09 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 76.85 = 50 : 23.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24.33%

Powered By www.thaieducation.net