โรงเรียนวัดเขาโร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 1.72 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 91.38 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 7 30 26 0 0 108
ร้อยละ 4.09 % 17.54 % 15.20 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 5 0 9 0 0 27
ร้อยละ 12.20 % 0.00 % 21.95 % 0.00 % 0.00 % 65.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 270 คน
จำนวน(คน) 12 31 39 0 0 188
ร้อยละ 4.44 % 11.48 % 14.44 % 0.00 % 0.00 % 69.63 %

229 : 7 , 31 , 30 , 0 , 0 , 161...3.06 , 13.54 , 13.10 , 0.00 , 0.00 , 70.31 = 68 : 29.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 270 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 30.37%

Powered By www.thaieducation.net