โรงเรียนวัดเขาโร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 7 34 26 0 0 104
ร้อยละ 4.09 % 19.88 % 15.20 % 0.00 % 0.00 % 60.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 5 0 9 0 0 27
ร้อยละ 12.20 % 0.00 % 21.95 % 0.00 % 0.00 % 65.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 270 คน
จำนวน(คน) 12 36 40 0 0 182
ร้อยละ 4.44 % 13.33 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 67.41 %

229 : 7 , 36 , 31 , 0 , 0 , 155...3.06 , 15.72 , 13.54 , 0.00 , 0.00 , 67.69 = 74 : 32.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 270 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 32.59%

Powered By www.thaieducation.net